Regulamin

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

PRZY CENTRUM KULTURY I REKREACJI

WE WSCHOWIE

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz zdobywania wiedzy. 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku nosi nazwę „Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie” („UTW”) i stanowi sekcję działającą w strukturze Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. 3. Siedzibą UTW jest Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie („CKiR”) mieszczące się przy ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa. 4. Podstawowe zasady funkcjonowania UTW reguluje Statut Centrum Kultury i Rekreacji, natomiast zasady szczegółowe niniejszy Regulamin. 5. UTW nie ma osobowości prawnej. 6. Zajęcia UTW są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.

§ 2

1.  Działalność UTW ma na celu promowanie rozwoju kulturalnego i intelektualnego człowieka.

§ 3

1. Podstawowe formy działalności UTW obejmują wykłady, prelekcje i zajęcia w ramach sekcji tematycznych, między innymi: – wykłady o tematyce historycznej – naukę języków obcych, – naukę obsługi komputera, – zajęcia plastyczne, – zajęcia teatralne – zespół śpiewaczy, – zajęcia w zakresie aktywności ruchowej. 2. Działalność UTW obejmuje również turystykę krajoznawczą i kulturalną. 3. UTW współdziała z instytucjami kultury, oświaty, sportu i rekreacji, stowarzyszeniami oraz organizacjami z terenu miasta i gminy. 4. UTW może nawiązywać współpracę z UTW województwa lubuskiego i całego kraju, odbywać spotkania integrujące środowiska seniorów, wymieniać doświadczenia, brać udział w kursach, seminariach i warsztatach.

II. WARUNKI PRZYJĘCIA

§ 4

1. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba mieszkająca na terenie miasta i gminy Wschowa, która jest na emeryturze lub rencie bez względu na poziom wykształcenia oraz osoba w wieku powyżej 50 lat niepracująca zawodowo, jeśli: – zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy w UTW, – podpisze deklarację uczestnictwa w zajęciach UTW, – dokona jednorazowej wpłaty wpisowego, – wniesie opłatę za I i II semestr w kwocie ustalonej przez Radę Słuchaczy. 2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest przez czas nieokreślony.

III. PRZEŁOŻENI SŁUCHACZA

§ 5

1. Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie ustanawia koordynatora ds. UTW, który zapewnia opiekę, organizację naukową i dydaktyczną działalności UTW przy współpracy Rady Słuchaczy. 2. Dyrektor powierza koordynatorowi ds. UTW zadania administracyjno-organizacyjne. 3. Słuchacze zobowiązani są postępować według zaleceń osób pełniących określone funkcje, między innymi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w obiektach, w których będą odbywały się zajęcia w ramach UTW.

IV. REPREZENTACJA SŁUCHACZY

§ 6

1. Słuchacze wybierają ze swego grona na 3-letnią kadencję Radę Słuchaczy i Komisję Rewizyjną. 2. Wybory odbywają się w dniu zakończenia roku akademickiego przy obecności co najmniej połowy liczby słuchaczy i mają charakter tajny. 3. W skład Rady Słuchaczy wchodzi: – przewodniczący, – zastępca przewodniczącego, – sekretarz, – skarbnik, – protokolant, – dwóch członków dodatkowych. 4.Rada Słuchaczy może włączyć do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. 5. Rada Słuchaczy działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Dyrektora CKiR.

§ 7

Każda grupa zajęciowa wybiera starostę, do którego obowiązków należy koordynowanie spraw organizacyjnych we współpracy z osobą prowadzącą zajęcia i Radą Słuchaczy.

§ 8

1. Rada Słuchaczy jest jedynym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy. 2. Rada Słuchaczy ma prawo występować z wnioskami dotyczącymi tematyki seminariów, wykładów i zajęć dodatkowych oraz w sprawach organizacji UTW. Rada może organizować nowe sekcje, kursy, grupy zajęć i imprezy. 3.Osobie, która w szczególny sposób zasłuży się UTW, Rada Słuchaczy mocą uchwały może nadać godność członka honorowego. 4. Członkowie Rady Słuchaczy są zobowiązani do: – czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Rady, – współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania, – zachowania poufności spraw poruszanych podczas posiedzeń Rady, których ujawnienie może wiązać się z naruszeniem dobra słuchaczy i osób współpracujących z UTW.

§ 9

Z ważnych powodów Rada Słuchaczy może wystąpić z wnioskiem o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy (np. z powodu niepłacenia składek, nieuczęszczania na zajęcia itp.).

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 

§ 10

1. Podstawowe prawa i obowiązki słuchacza UTW określa niniejszy regulamin. 2. W szczególności słuchacze UTW mają prawo do: – poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności UTW, – zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych i turystycznych, – korzystania w ramach zajęć programowych z pomieszczeń CKiR oraz instytucji współpracujących, – udziału w pracach Rady Słuchaczy, – wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych i innych formach działalności UTW.

§ 11

Prawa słuchacza wygasają w przypadku: – rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, – z dniem skreślenia z listy słuchaczy.

§ 12

Słuchacze UTW mają obowiązek: – uczestniczenia w zajęciach zgodnie z ustalonym planem, – zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, podczas zajęć teoretycznych oraz przez udział w sekcjach zainteresowań i zajęciach fakultatywnych, – postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, – poszanowania i dbałości o mienie CKiR oraz instytucji współpracujących, – terminowego wnoszenia opłat za semestr akademicki — do dnia 30 listopada za pierwszy semestr oraz do dnia 30 marca za drugi semestr roku akademickiego (pełną opłatę można wnieść jednorazowo za cały rok akademicki).

VI. PLAN ORGANIZACJI ZAJĘĆ

§ 13

1. Rok akademicki trwa od października do maja i jest podzielony na dwa semestry. 2. W ciągu roku akademickiego, niezależnie od wakacji letnich i ferii zimowych, przewidziane są trzy przerwy w zajęciach dydaktycznych, które łączone są z dniem Wszystkich Świętych, świętami Bożego Narodzenia oraz świętami Wielkanocy. 3. Dyrektor CKiR określa organizację roku akademickiego w formie wewnętrznego zarządzenia UTW przed rozpoczęciem danego roku. 4. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w danym zakresie jest zorganizowanie grupy liczącej minimum 12 osób. 5. Szczegółowy harmonogram i obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem semestru. 6. Każdy Słuchacz uczestniczy w wykładach oraz w dowolnie wybranej liczbie sekcji.

VII. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

§ 14

1. Utrata praw słuchacza UTW następuje wskutek dobrowolnego wystąpienia z UTW złożonego pisemnie w ciągu 2 tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć; słuchacz zgłaszający rezygnację otrzyma zwrot wniesionych opłat z wyłączeniem wpisowego. 2. Utratę praw słuchacza UTW powoduje również skreślenie z listy słuchaczy z powodu niewniesienia opłat w określonych terminach, nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w dobre imię UTW; wniosek o skreślenie z listy słuchaczy składa Rada Słuchaczy. 3. Osobie skreślonej z listy słuchaczy przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Rady Słuchaczy, która przy obecności co najmniej połowy składu podejmie wiążące decyzje. 4. Rozstrzygnięcie Rady Słuchaczy UTW jest ostateczne.

VIII. UKOŃCZENIE UTW

§ 15

1. Słuchacze nie zdają egzaminów. 2. Słuchacze podejmują decyzję o ewentualnym kontynuowaniu nauki na kolejnym roku akademickim w trzecim tygodniu maja danego roku akademickiego, a następnie komunikują decyzję staroście, który przekazuje ją na piśmie Radzie Słuchaczy na ostatnim zebraniu starostów w roku akademickim.

IX. ZASADY FINANSOWANIA

 

§ 16

1. UTW jest finansowany: – ze środków przeznaczonych na działalność ogólną CKiR (co obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną i zajmowanymi pomieszczeniami oraz opłaty za zajęcia prowadzone przez pracowników CKiR (po godzinach pracy w CKiR) i zatrudnionych instruktorów, ubezpieczenia i  transport, – ze składek słuchaczy, – z wpłat sponsorów, a zwłaszcza sygnatariuszy porozumienia dotyczącego wspierania działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 2. UTW może brać udział w konkursach w celu pozyskiwania z zewnątrz środków na swoją działalność. 3. UTW ma wydzieloną ewidencję przychodów i kosztów w ramach księgowości Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. 4. Wpływy i wydatki UTW są rejestrowane w ramach konta i podkonta Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie z dopiskiem „dla UTW”.

X. KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 17

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym UTW 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka. 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: – kontrola opłacania składek członkowskich – kontrola gospodarki finansowej UTW – przedstawianie Radzie Słuchaczy wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień – składanie sprawozdań na ogólnym zebraniu słuchaczy kończącym rok akademicki. 4. Kontrola działalności finansowej odbywa się co najmniej jeden raz w roku. 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

XI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

1. UTW używa pieczęci podłużnej i ma prawo wydawania zaświadczeń. 2. UTW prowadzi kampanię informacyjną i propagującą swą działalność, może również wydawać czasopismo dotyczące jego funkcjonowania. 3. Wszelkie informacje dotyczące działalności UTW zamieszczane są w witrynie internetowej CKiR we Wschowie pod adresem http://ckir.wschowa.pl w sekcji „UTW” oraz  na własnej stronie internetowej. 4. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z odpowiednich przepisów o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie. 5. Zarówno przyjęcie do grona słuchaczy UTW, jak i skreślenie z listy słuchaczy, nie jest decyzją w rozumieniu przepisów prawa o postępowaniu administracyjnym. 6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.